Hou Hai, Beijing
2008

Hou Hai, Beijing
2008

Qingdao
2008

Father and Daughter, Qingdao
2008

Sun Xin
2008

Sun Xin
2008

Fisherman's Wharf, Taipei
2008

Taipei
2008

Hua Lian
2008

Beijing
2008